Новини

Декларация за произход на отработен катализатор

Във връзка с направените промени в Наредбата за ИУМПС, които касаят приемането на ИУМПС с катализатори, както и самостоятелно приемане на катализатори, е качена на страницата на Министерството на околната среда и водите:

Декларация за произход на отработен катализатор (Образец по чл. 25а, ал. 2 от НИУМПС, утвърден със Заповед №РД-502/15.08.2018 г.)

Чл. 25а. (1) Компонентите от ИУМПС или МПС, които не подлежат на повторна употреба, се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
(2) Отработен катализатор, отделен от МПС при подмяната му с нов, се приема единствено с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС по образец, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.
(3) Отработен катализатор, отделен от ИУМПС от неговия собственик, се приема единствено с декларация по ал. 2 и копие от удостоверението за разкомплектоване на ИУМПС, от което е отделен.
(4) Декларацията по ал. 2 се попълва и се предоставя и от собственика на ИУМПС, когато той го предава с наличен катализатор на център за разкомплектоване или на площадка за събиране и съхраняване на ИУМПС.

(5) Лицата по ал. 1, операторите на центрове за разкомплектоване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС съхраняват декларациите по ал. 2 за 5-годишен период и ги представят при поискване на контролните органи.