Новини

Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации

Влязла в сила Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (Приета с ПМС № 150 от 24.07.2018 г., обн., ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г.)

Акценти:

  1. С наредбата се определят правила за контрол на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и прах, изпускани в атмосферата от СГИ, с цел намаляването на тези емисии във въздуха и възможните рискове за здравето на човека и околната среда от тях.
  2. С наредбата се определят и правила за мониторинг на емисиите на въглероден оксид (CO).
  3. Разпоредбите на наредбата се прилагат за средни горивни инсталации (СГИ), на които номиналната входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW независимо от вида на използваното гориво.

Пълният текст на наредбата ТУК