Новини

Пътеводител за разделно събиране на отпадъците от домакинствата

NO WASTE e сайт, съдържащ достъпна информация за видовете отпадъци от домакинствата и за това как и къде те да се изхвърлят, предават и събират по щадящ околната среда начин, който позволява да бъдат оползотворени.

Целта му е да насочи, улесни и подкрепи максимално усилията на всички, загрижени за благоденствието на своята улица, своя квартал, своя град, своята планета.

В пътеводителя ще намерите информация за видовете отпадъци и начина, по който те се изхвърлят или събират, както и къде бихте могли да ги предадете.

Посочено е местоположението на различните видове контейнери за разделно събиране на отпадъци, на общинските площадки за вторични суровини. Качени са и графиците за събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци по райони.

Източник: waste.sofia.bg