Новини

Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) ще бъде задължителна от 2021 г.

На 19.12.2018 г. бе приет на второ гласуване в пленарна зала Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, в който като § 29 е записано:

„§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.,изм., ДВ, бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби на думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“

Това на практика означава, че се отлага с още 2 години влизането в сила на разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), изискваща отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъци да се извършва чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Предстои обнародването на Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията в Държавен вестник.

Законопроекта за изменение на Закона за устройство на територията можете намерите ТУК.

Предложението за отлагане задължителното ползване на НИСО, както и мотивите за това, можете намерите ТУК.