Новини

ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

В Държавен вестник, брой: 1, от дата 03.01.2019 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Чрез ЗИД на ЗЧАВ се правят изменения и в следните нормативни актове:

– Закона за опазване на околната среда

– Закон за управление на отпадъците

– Закона за защитените територии

В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет следва да приеме:
– наредба, определяща изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, както и условията, реда и начина за контрол на качеството на твърдите горива;
– наредба за определяне задълженията на Република България за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители, мониторингът на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите, както и изискванията за изготвянето, приемането и прилагането на националната програма за контрол на замърсяването на въздуха.

Пълния текст на Закона можете да видите ТУК.