Новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

С изменението на Наредбата се въвеждат изисквания за предотвратяване на умишлено превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за производство на биогорива от ново поколение. Определят се правила за изчисляване на емисиите на парникови газове от непреки промени в земеползването.

Измененията са насочени и към стандартите за създаване на доброволни схеми за сертифициране на производство на биогорива и течните горива от биомаса.

Предвидените промени произтичат от Директива (ЕС) 2015/1513 на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Новите изисквания целят да осигурят прозрачност и отчетност за спазването на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Целта е да допринесат за насърчаване на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и за постигане на заложените в националното законодателство цели в сектора.

Проекта на наредбата и повече информация можете да намерите интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.