Новини

Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

С Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник, брой: 1, от дата 03.01.2019 г. на приетия от Народното събрание на 19.12.2018 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, с § 29 се прави изменение в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с което се отлага с още 2 години влизането в сила на разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от ЗУО, изискваща отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъци да се извършва чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

Пълния текст на Закона можете да видите ТУК.