Новини

Нов проект на НИД на Наредба №2 за класификация на отпадъците

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба №2 за класификация на отпадъците е разработен във връзка с изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за предоставянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

С цел намаляване на административната тежест се предоставя възможност когато един и същ отпадък се образува от различни обекти на едно юридическо лице, разположени на територията на една РИОСВ се попълва само един работен лист, в който се посочва местонахождението на обектите.

Повече информация, както и проектът на ПМС за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове може да се види ТУК.

Предишния текст на проект на НИД на Наредба №2, както и становището на АСУОС по предишня проект, можете да намерите на линковете по-долу:

АСУОС приема писмени мнения, препоръки и становища от страна заинтересованите лица на: info@asuos.eu

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 15.12.2017 г.

АСУОС ще формира свое становище, което ще изпрати до МОСВ.